Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Door producten te kopen bij Beertje Myll, geeft u aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1.   Overeenkomst

 

Bij het winkelen op de website https://www.beertjemll.com kunt u artikelen bestellen. Alle gegevens die ik nodig heb om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder vermelding van reden de bestelde artikelen retourneren.

 

Artikel 2.   Prijzen, offertes en aanbiedingen

 

1.U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website is vermeld. Prijzen inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten vermeld.

 

2. Alle aanbiedingen van Beertje Myll zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

3.Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3.   Betaling

 

U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces die op de website worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk. Beertje Myll streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling  ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Beertje Myll echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.

 

Artikel 4.   Levering

 

U kunt zelf de manier kiezen waarop uw bestelling wordt verzonden. Hiervoor dient u tijdens het bestelproces op de website een keuze te maken uit de verzendmethoden die u worden aangeboden. Verzending op een andere wijze. De verzending van uw bestelling is in handen van gekende verzendbedrijven en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Beertje Myll niet aansprakelijk. Wanneer u artikelen ruilt of retourneert, dient u zelf de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen. Correctheid van adresgegevens is de verantwoordelijkheid van de klant, indien een bestelling om deze reden niet aankomt, wordt er geen nieuwe order kosteloos verzonden.

Artikel 5.   Wijziging overeenkomst

 

1. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

2. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Beertje Myll zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 6.   Retourneren en ruilen

 

Ruilen of retourneren bij Beertje Myll is mogelijk. U moet zich hiervoor wel aan de volgende regels houden:

 

1. Alleen artikelen die bij Beertje Myll zijn gekocht kunnen geruild worden.

 

2. Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geruild worden. Deze kunnen enkel teruggestuurd worden indien het product aanzienlijk afwijkt van het bestelde artikel.

 

3. Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar [email protected] . Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging  heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Beertje Myll worden niet geaccepteerd.

 

4. U kunt gedurende 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling artikelen retourneren. De termijn van 14 werkdagen wordt door Beertje Myll bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.

 

5. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 14 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen.

 

6. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw rekening.

 

7. Artikelen kunnen alleen geruild worden voor een ander artikel uit de online webwinkel. Ingeval van ruilen neemt Beertje Myll eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening.

 

8. Ingeval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.

Artikel 7.   Garantie

 

1. Alle door Beertje Myll geleverde producten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. De door Beertje Myll geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel.

 

2. Bij ontvangst van uw bestelling ontvangt u een gedetailleerde factuur, die tevens dienst doet als garantiebewijs.

 

3. Wanneer blijkt dat een door Beertje Myll geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, draagt Beertje Myll binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u Beertje Myll hiervan schriftelijk (via mail) op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door Beertje Myll, wordt het artikel naar keuze van Beertje Myllofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.

 

4. In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan, verplicht u zich het te vervangen artikel aan Beertje Myll te retourneren en de eigendom hiervan aan Beertje Myll over te dragen.

 

5. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.

 

6. Indien een door Beertje Myllgeleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is Beertje Myll niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.

 

7. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Beertje Myll beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.

 

8. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is Beertje Myll niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik aan uw kant.

 

9. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Beertje Myll, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voorzover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).

 

Artikel 8.   Privacy

 

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Beertje Myll uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van Beertje Myll, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt een verzoek per e-mail richten aan [email protected]

 

Artikel 9.   Klachten

 

Wanneer u klachten heeft over de items of service, of u bent op een andere manier ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact opnemen via [email protected] of het contactformulier. Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft, vermeld dan ook het factuurnummer en de specifieke klacht.

 

Artikel  10.   Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11.   Contactgegevens

July Mylle – Beertje Myll

Josué Duponlaan 33; 8480 Ichtegem

[email protected]

BE0693997485 (BTW)

0693997485 (ONDNR)

BE88 3770 9567 1541 (IBAN)

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »